Навлизаща в площада пред бившия Царски дворец група, носеща знамена на македонски братства и югославски партийни знамена, следвана от саркофага с костите на Гоце Делчев.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 22