Навлизащи на площада пред бившия Царски дворец почетен караул на саркофага с костите на Гоце Делчев, носен от Димитър Бояновски – министър на търговията на Народна република Македония (от дясно) и неидентифицирано лице (от ляво), ескортиран от двама югославски войници от двете му страни. Зад войниците (отдясно): Христо Калайджиев – председател на Съюза на македонските културно-просветни дружества в България и неидентифицирани лица. Зад караула: Елена Антон Пейнерджиева – сестра на Г. Делчев (крайната вдясно); Лика Чопова-Юрукова – племенница на Г. Делчев, член на Илинденската организация и на Комитета по пренасяне костите на Апостола (вляво до нея); Никола Ковачевич – посланик на ФНРЮ в НРБ (зад жените) и неидентифицирани лица.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 24