Навлизащият на площада пред бившия Царски дворец почетен караул на саркофага с костите на Гоце Делчев, носен от Димитър Бояновски – министър на търговията на Народна република Македония (отдясно) и неидентифицирано лице (отляво) и ескортиран от двама югославски войници, Христо Калайджиев – председател на Съюза на македонските културно-просветни дружества в България (зад войниците, отдясно) и неидентифицирани лица. Зад караула: Елена Антон Пейнерджиева – сестра на Г. Делчев (крайната вдясно); Никола Ковачевич – посланик на ФНРЮ в НРБ (зад Е. Пейнерджиева); най-крайният отдясно – ген. Кирил Михайловски-Груица (в югославска военна униформа) и неидентифицирани лица.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 25