Писмо от Кирил Петрушев – министър на труда и водач на Делегацията за пренасяне костите на Гоце Делчев до Председателството на правителството на Народна република Македония, с което изпраща Протокол № 37 от 7 окт. 1946 г., подписан в София, за приемо-предаване тленните останки на Гоце Делчев, за да се пази в архива на Председателството. Протокол № 37 от 7 окт. 1946 г. (изготвен в два екземпляра), за приемо-предаване тленните останки на Гоце Делчев от Стефан Аврамов – председател на Илинденската организация в България на Кирил Петрушев, Диме Бояновски и Лазар Танев – пълномощници на Народна република Македония, за да бъдат поставени в изградения в Скопие мемориал.

Скопие, 16 окт. 1946 г. Машинопис, ръкопис, ксерокопие

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 185-186